ประกาศ

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565
    » ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
        » การบัญชี         » คอมพิวเตอร์ธุรกิจ         » ธุรกิจการกีฬา
        » ช่างยานยนต์         » ช่างเครื่องมือกล         » ช่างไฟฟ้ากำลัง         » ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    » ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
        » การบัญชี         » ธุรกิจดิจิทัล         » ธุรกิจการกีฬา
        » เทคนิคยายนต์         » เทคนิคการผลิต         » ไฟฟ้า

สมัครเข้าเรียน »