ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 New

    » ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
        » การบัญชี / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / ธุรกิจการกีฬา / ช่างยานยนต์ / ช่างกลโรงงาน / ช่างไฟฟ้ากำลัง / ช่างอิเล็กทรอนิกส์
    » ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
        » การบัญชี / ธุรกิจดิจิทัล / ธุรกิจการกีฬา / เทคนิคยายนต์ / เทคนิคการผลิต / ไฟฟ้า

หลักฐานการสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 New

    1.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 1 แผ่น     2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร 1 แผ่น
    3.สำเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา อย่างละ 1 แผ่น     4.สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ 1 แผ่น
    5.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1 จำนวน 1 แผ่น     6.รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
    7.สำเนาเอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
ส่งหลักฐานได้ที่ : งานรับสมัครนักเรียนออนไลน์ (นายก้องหล้า พรมดวงดี) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราษีไศล
เลขที่ 159 หมู่ 14 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์ 0985686617